SIKÇA SORULAN SORULAR

Girişim sermayesi, orta vadeli stratejik planlamaya bağlı olarak bir şirkete yatırım yapılması ve hedeflenen süre sonucunda o şirketin elden çıkartılması işlemidir. Bu işlem, mevcut işin büyütülmesi, satın alma ve yeniden yapılandırma yatırımlarını kapsamaktadır.
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ("GSYO"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde girişim sermayesi alanında faaliyet göstermek için düzenlenmiş bir tür yatırım ortaklıklarıdır. Bu kapsamda GSYO'lar:
a) SPK'nın ilgili Tebliğ'inde belirtilen esaslar çerçevesinde şirketlere yatırım yapabilirler.
b) Şirketlerin yönetimine katılabilir, danışmanlık hizmeti verebilirler.
c) Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve para piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.
d) Bir yıldan kısa vadeli olanlar için özsermayelerinin yarısını, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için özsermayelerinin iki katını aşmamak kaydıyla borçlanabilirler.
e) Türkiye'de kurulu şirketlere yatırım yapmak üzere yurtdışında kurulu girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilirler. Ancak bu yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması gerekmektedir.
f) Türkiye'deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilirler.
g) Yurtiçinde kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurtdışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece yurtiçinde kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilirler.
Ortaklıklar ani usulde kurulabilirler. Ayrıca faaliyet konuları farklı olan şirketler esas sözleşmelerini Kanun ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirerek girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşebilirler. Gerek yeni kurulan, gerekse dönüşen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının;
. Kayıtlı sermaye esasına göre ve anonim şirket olarak kurulmaları,
. Başlangıç sermayelerinin Kurul'ca belirlenen miktardan az olmaması,
. Ortaklık paylarının nakit karşılığı çıkarılmış olması,
. Ticaret unvanlarında "girişim sermayesi yatırım ortaklığı" ibaresi bulunması,
. Esas sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olması,
. Kurucuları mevzuatta öngörülen şartları taşımaları,
. Kurucu ortaklardan en az birisinin lider sermayedar olması,
. Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen portföy işletmeciliği belgesine sahip olmaları
gerekmektedir.
Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. Tüm yatırım ortaklıkları ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler Kurul Tebliğlerinde yapılmıştır. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları bir anonim şirket şeklinde kuruldukları için, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda düzenlenmemiş tüm konularda, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler.
İş Girişim Sermayesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ekim 2000 tarihli kararıyla girişim sermayesi faaliyetlerine başlamıştır. Ekim 2004 itibariyle İş Girişim Sermayesi'nin %37,69'u İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 57,78 milyon ABD Doları piyasa değeri ile halka arz edilmiştir.
Üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan konsolide finansal raporlar ile portföy değer tabloları yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) açıklanmakta ve İş Girişim'in kurumsal web sitesinde (www.isgirisim.com.tr) yayınlanmaktadır. Ayrıca İş Girişim'in yatırımları ile ilgili ek bilgilere de bu kanaldan ulaşılabilmektedir.