ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Politikanın Amacı Ve Kapsamı

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Ücretlendirme Politikasının (Politika) temel amacı; Şirketin ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. Politika, ücretlendirme yönetimi yönünden Şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

Ücretlendirme İle İlgili Temel İlke Ve Esaslar

Şirketin Yönetim Kurulu, yönetici ve çalışanlarına verilecek ücretlerin; Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve Şirketin sadece kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmeyip uzun vadeli gelişimi de göz önüne alınarak belirlenmesi esastır.

Yöneticilere ilişkin performansa dayalı teşvik ödemeleri; miktarları önceden garanti edilmeksizin, alınan risklerin kapsamı, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü, genel ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle, Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde ve objektif koşullara bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, Şirketin faaliyet konusu gereği ortak olduğu ve daha sonra çıkış yaptığı girişim sermayesi yatırımlarından elde edilen kar üzerinden de Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlarına ek prim ödemesi yapılabilmektedir.

Görev Ve Sorumluluklar

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Politikanın etkinliğini sağlar.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, bu Politika çerçevesinde, Şirketin ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler ve denetler; değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Üst düzey yönetim, Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Politika çerçevesinde etkin bir biçimde yürütülüp yönetilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yürürlük

Bu Politika ve günün koşullarına bağlı olarak sonradan yapılacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.