KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra halka açık bir ortaklık olarak da yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde;

a)Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmamasını ve pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,

b)Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılmasını,

c)Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak dağıtılabilir karın en az %30’una kadar hesaplanacak temettünün nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılmasını, öngören bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de benimsenmiştir.

Şirket ana sözleşmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında kâr payı avansı dağıtılabilmesi konusuna da yer verilmiştir. Nakit kâr payı avansı dağıtılabilmesi hususunda genel kurulun ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki vermesi zorunludur.