ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Genel Çerçeve

İş Girişim Sermayesi (Şirket); Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgilerin pay sahipleri, çalışanlar ve ilgili diğer taraflarla zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak eşit koşullarda paylaşılmasıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan İş Girişim Sermayesi, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesinde azami gayreti göstermektedir. İş Girişim Sermayesi'nin bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bilgilendirme işleminin koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

Kamuyu Aydınlatma Çalışmaları ve Kullanılan Yöntemler

a) Mevzuat kapsamında bilgilendirme

 • Üçer aylık dönemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan konsolide finansal raporlar ile portföy değer tabloları yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da kamuya duyurulur ve internet sitemizde yayınlanır.
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları kamuya duyurulmak üzere KAP’ta yayınlanır.
 • Ana sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları ve sermaye artırımı gibi konularda ilan ve duyurular ilgili mevzuat ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılır.
 • Yıllık faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım önerisi ve denetçiler raporu her yıl genel kurul toplantısı öncesinde ve mevzuatta belirtilen süreler içinde Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve internet sitemizde yayınlanır.
 • Şirketin internet sitesi bilgilendirme ve diğer konularda güncel tutulur.

b) Basın ve toplantılar aracılığı ile bilgilendirme

 • Girişim şirketlerine yatırım yapıldığı veya mevcut yatırımlardan çıkış yapıldığı dönemde genellikle çeşitli yazılı basın organlarında yayınlanmak üzere yatırımlar ve çıkışlar hakkında kamuyu aydınlatıcı bilgiler içeren basın bülteni hazırlanır ve gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın ile toplantılar yapılır.
 • Basın-yayın organlarına verilen röportajlar ile şirketimizin tanıtımında daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanır. Yazılı ve görsel medya aracılığı ile yapılan bu açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.
 • Şirketimizin iştirakleri de faaliyetleri hakkında basında yer alabilmektedirler.
 • asında yer alan haberler ve bültenler daha geniş kitlelerin ve tüm yatırımcılarımızın da kolaylıkla ulaşabilmeleri amacı ile Şirket internet sitesinde de yer alır.
 • Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenebilecek yatırımcı toplantılarına ait sunumlar da kamuoyu ile paylaşılmak üzere Şirket internet sitesinde yayınlanır.

c) Yatırımcıların bilgilendirilmesi

 • Şirkete ilgili taraflarca e-posta, telefon, mektup gibi araçlar ile iletilen sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkililerince cevaplandırılır.

d) İş Girişim Sermayesi Kurumsal İnternet Sitesi (www.isgirisim.com.tr)

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında İş Girişim Sermayesi'nin internet sitesi aktif ve yoğun olarak kullanılır. Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olan internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verilerin yanı sıra yatırımcıları ve girişimcileri aydınlatacak bilgileri de içerir. İnternet sitesinin sürekli güncel tutulmasına özen gösterilir.

Şirket internet sitesi, ilgili mevzuat kapsamında “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünü içerecek şekilde özgülenmiştir. Bu bölüm üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun portalına bağlanılmakta ve mevzuat kapsamında belirlenen belgelere buradan da ulaşılabilmektedir.


e) Diğer

Basın ve yayın organlarında şirketimiz hakkında çıkan haberler şirketimizce izlenir. Söz konusu haberlerin önceden kamuya açıklanmış bilgilerden farklı bir içerik taşıyıp taşımadığı yetkililerce incelenir ve bu bilgilerden farklı içerikte bir haber olduğu tespit edildiği takdirde konuya ilişkin özel açıklama en seri şekilde KAP’ta duyurulur.

Basın yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan haberlere ilişkin açıklama Şirket tarafından gerekli görüldüğü takdirde özel durum açıklaması olarak KAP’ta kamuya duyurulur.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Şirket’in geleceğe yönelik değerlendirmelerinin kamuya açıklanması konusunda yetkili kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’dür. Bu tip değerlendirmeler yetkili kişilerin yazılı onayı ile kamuya açıklanabilir. Değerlendirmelerin kamuya açıklanması özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi mevzuat kapsamında hazırlanan faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcı bilgilendirme sunumları aracılığıyla da yapılabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Gizlilik ve İdari Sorumluluk

Şirketimiz kamuya açıklanmamış ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgilerin gizliliğinin korunmasında azami özeni gösterir. Şirket çalışma şartlarını düzenleyen iç yönetmelikte ve kamuya açıklanan Şirket "Etik İlkeler"inde gizlilik konusuna önemle değinilmiştir. Ayrıca Şirketin bazı işlerinin yürütülmesi için üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde ve ortak olunan girişim şirketleri ile yapılan ortaklık sözleşmelerinde de karşılıklı olarak bu konuya yer verilir. Bu uygulamalara ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında hazırlanan "İçsel Bilgiye Erişebilecek Kişilerin Listesi"nde yer alan kişilere de içsel bilginin gizliliğinin korunması ve bu bilgilerin İş Girişim Sermayesi'nin sermaye piyasası araçlarının ticaretinde kullanılamayacağına dair yükümlülükler hakkında gerekli bilgilendirme yapılır.

Şirketimizde, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ile Yatırım Komitesi Üyeleri görevleri kapsamında içsel bilgiye doğrudan ya da dolaylı bir şekilde düzenli olarak ulaşabildiklerinden ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyebilen idari kararlar verebilen yetkililer olmalarından dolayı şirkette "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler" olarak değerlendirilmektedirler.